Hoofdkantoor

Enterprize Car Rental

Click to open larger mapFred Derbystraat 60
Paramaribo, Suriname
(597) 473494
info@enterprizeautos.com
ma-vr 08.00 - 15.00
zat 08.00 - 13.00
sun closed

Algemene voorwaarden

Huur voorwaarden
Artikel 1: Gegevens voor bepaling huurprijs;

a. De huurder verklaart akkoord te gaan met de huurprijs zoals vermeld op het huurkontrakt alsmede de aangegeven
borgsom. De borgsom kan verrekend worden met elke vordering, die de verhuurder bij het verstrijken van de huurperiode
op de huurder zal hebben, ingevolge de overeenkomst.
b. Huurder gaat akkoord met de in deze huurovereenkomst opgegeven, respectievelijk nog op te geven stand van de
benzine tank bij vertrek en terugkomst van de auto.

Artikel 2: Kosten tijdens de huurtijd;
a. Gedurende de tijd, dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn de kosten o.a. voor benzine, olie, stalling, en banden
reparatie als schade op de banden veroorzaakt is door de huurder.
b. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of de inzittende zijn voor de rekening van de huurder als het de
schuld van de huurder is.

Artikel 3: Reparaties;
Grote reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder, zijn voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4: Autopapieren;
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van de bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs,
verzekeringsbewijs, etc.

Artikel 5: Verzekering;
a. Verhuurder zal iedere aan huurder ter beschikking gestelde auto verzekerd houden tegen casco-schade en wettelijke
aansprakelijkheid.
b. Huurder zal aan voormelde verzekeringen jegens verhuurder geen andere rechten kunnen ontlenen dan verhuurder
jegens de verzekeraar(s).

Artikel 6:
a. Het is de huurder verboden het voertuig op grond van welke reden dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.
b. Het is de huurder verboden zich met het voertuig te begeven op bauxietwegen, tenzij aangegeven door verhuurder dat er
wel toestemming is hiervoor. Dit hangt van het desbetreffende voertuig af.
c. Indien de huurder dit verbod overtreedt, zal hij aan de verhuurder een direct opeisbare boete van €150,= moeten betalen,
onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van eventuele schade. De verhuurder is tevens bevoegd de
overeenkomst onmiddelijk te beëindigen.

Artikel 7:
In geval van schade al of niet ontstaan door de schuld van de huurder en/of diens bestuurder aan het gehuurde en/of aan derden
toegebracht, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddelijk in kennis te stellen en is bovendien verplicht tot inzending
van een situatie tekening of politie rapport betreffende het ongeval. Huurder is verplicht de instructies van de verhuurder op te
volgen en zo mogelijk door de politie process verbaal van het ongeval te laten opmaken.

Artikel 8: Schade
a. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, welke gedurende de huurtijd aan de wagen mocht worden toegebracht al
dan niet met schuld van huurder, onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt. Huurder verklaart zich ermee
akkoord, aansprakelijk te zijn voor de schade, die boven de door de verzekering te vergoeden schade uitstijgt.
b. In geval van schade al of niet ontstaan door schuld van de huurder aan het gehuurde en/of aan derden toegebracht, is de
huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddelijk telefonisch op de hoogte te stellen en deze melding binnen 2×24 uur
schriftelijk te bevestigen d.m.v. een schade aangifte formulier. De huurder is verplicht tot inzending van het
schaderapport en/of een process-verbaal opgemaakt door de politie en opgaaf te doen van eventuele getuigen.
c. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de
wegenverkeerswet aansprakelijk mocht zijn.
d. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd, ter zake van de
gedurende de huurtijd door de huurder en/of inzittenden gepleegde overtredingen en strafbare feiten. Verhuurder is
voorst niet aansprakelijk voor enige gevolg-en/of bedrijfsschade, veroorzaakt door of middels de auto welke wordt
toegebracht aan de huurder of derden.
e. Indien de huurder bewijst dat de verhuurder verschuldigde schadevergoeding en boete een gevolg zijn van een defect
van de auto dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huur, dan is de huurder niet verantwoordelijk hiervoor.
f. Indien tengevolge van enige overtreding van aanwijzingen of als gevolg van enige andere aan huurder toe te rekenen
omstandigheid, (zoals rijden onder invloed of rijden zonder geldig rijbewijs) de verzekeraar de schade niet vergoedt, dan
is de huurder jegens verhuurder tot vergoeding van de schade gehouden en verleent huurder aan verhuurder volledige
vrijwaring tegen aanspraken van derden.

Artikel 9: Bedrijfsschade

a. De eventueel door de verhuurder te lijden bedrijfsschade ontstaan uit enig handelen/nalaten van de huurder,
voortvloeiende uit deze overeenkomst, is voor rekening van de huurder en wordt thans voor beide partijen bindend
vastgelegd, zijnde voor elke dag dat de verhuurder het voertuig niet kan verhuren –onverschillig of een der partijen kan
bewijzen, dat deze schade in werkelijkheid meer of minder bedraagt bepaald op het aantal vermoedelijke reparatie dagen
vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met alle op de verhuurder drukkende kosten en baten.
b. De bedrijfsschade wordt vastgesteld door een door de verhuurder aan te wijzen spuit/reparatiebedrijf dat de schade aan
de auto zal herstellen.
c. De kosten van het taxatierapport behoren tot de schade, waarvoor de huurder overeenkomstig artikel 8 aansprakelijk is.

Artikel 10: Taxatierapport
Indien partijen geen overeenstemming bereiken over het taxatierapport, zal de omvang van de casco schade voor beide
partijen bindend worden vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij waar het voertuig is verzekerd. De huurder zal de
totale schade binnen 1(één) week nadat deze is vastgesteld aan de verhuurder vergoeden.

Artikel 11: Schade voor de huurder
a. Voor eventuele kosten en of schade welke voor de huurder kunnen ontstaan tengevolge van enige schade en/of defect
met de gehuurde auto aan derden of zichzelf toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
b. Indien de huurder in welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig tijdens de huurperiode,
draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder
gehouden de overeengekomen prijs te voldoen.

Artikel 12: Verlenging van de huur
De huur van de auto kan zowel mondeling, als schriftelijk worden verlengd. Beide partijen moeten zich met de verlenging
akkoord verklaren. Alle bepalingen van de overeenkomst blijven dan onverminderd van kracht.

Artikel 13: Boete
Indien de gehuurde auto niet terstond bij het einde van de huurovereenkomst of bij verlenging terstond na de verlengde termijn
bij de verhuurder is afgeleverd, verbeurt de huurder aan de verhuurder een boete van 25% van het totale huurtarief,
onverminderd de eventuele door de huurder verschuldigde schade vergoeding ter zake casco schade en WA schade.

Artikel 14: Inleveren auto
a. Huurder verplicht zich de auto, bij beëindiging van de huurovereenkomst, in goede gereinigde staat in te leveren bij
verhuurder of op een door verhuurder nader te omschrijven plaats.
b. Huurder zal bij inlevering van de auto alle bijbehorende documenten, sleutels alsmede de bij de auto behorende uitrusting
bij verhuurder inleveren. De kosten voor het eventueel vervangen van ontbrekende documenten zijn voor rekening van
huurder.
c. Indien de huurder de auto niet binnen de gestelde termijn inlevert, is verhuurder gerechtigd de auto terug te halen. Alle
eventuele extra kosten zijn voor rekening van de huurder.
d. Mocht de auto bij inlevering in duidelijk minder goede staat verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud, gelet op de
leeftijd van de auto en het aantal door de huurder gereden kilometers verwacht mocht worden, heeft verhuurder het recht
zonder tussenkomst van de rechter, middels deurwaarder beslag te leggen op de tegoeden van de huurder ter inning van
de bestaande vordering, onverminderd de bevoegdheid beslag te leggen op roerende goederen van de huurder.

Artikel 15: Ontbinding van de huur
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te doen beëindigen, indien
naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
De verhuurder is bevoegd de auto, waar die zich ook bevindt op kosten van de huurder weg te halen.

Fred Derby Straat No.60
Paramaribo, Suriname
Phone: 473494
Fax: 473495
Email: enterprizecarrental@yahoo.com
——————————

 

Contact

Neem contact met ons op
Sending